პროცენტის გამოთვლა

რამდენია -ის % ?
 %
-ის რამდენი პროცენტია ?
 %
რამდენი პროცენტით იზრდება/მცირდება
-დან -მდე?

 %
რა რიცხვის %-ია ?
 %